ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ท่านต้องยืนยันการลงทะเบียน จาก อีเมล์ของท่าน

เกียรติบัตรอบรมเว็บไซต์ 2557

โพสต์23 เม.ย. 2558 04:21โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


https://googledrive.com/host/0B9GAuIVVWkvpNk9kQjhGb2V0Tkk/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1.doc

สร้าง webboard ติด Googlesites

โพสต์4 ก.พ. 2556 02:54โดยพิพัฒน์ ตะภา     
ปกติ googlesites จะไม่มีระบบเวบบอร์ดมาให้ หากต้องการสร้างเวบบอร์ดให้ Googlesites จะต้องอาศัยเวบบอร์ดจากที่อื่นแล้วนำมาติด ด้วย Iframe ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีบริการ
ฟรีเวบบอร์ดจำนวนมาก เช่น ยิ้มแป้น  เวบบอร์ด Fix   ในวิธีการนี้จะเลือกเวบบอร์ดของ
ยิ้มแป้น ทั้งนี้ เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างมาก ตัวอย่าง
โดยมีขั้นตอน ดังนี้


สมัครสมาชิกเวบบอร์ด  http://yimpaen.com/register.php

เริ่มสร้างเวบบอร์ดและปรับตั้งค่านำเวบบอร์ดไปติด Googlesites
สร้างโค้ด Iframe เพื่อนำเวบบอร์ดไปติด Googlesitesนำโค้ด Iframe วางใน Googlesitesแสดงความคิดเห็น

comment

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โพสต์10 ส.ค. 2555 19:47โดยพิพัฒน์ ตะภาชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นและของใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้
              การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวสุนารี แผนวิชิต


ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555
                                         

                     บทคัดย่อ

 

                                                รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ขอเล่นและของใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้การานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) หาประสิทธิภาพขอเอกสารประกอบการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80     2 ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน

                                                โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา อำเภอเนินสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554 จำนวน 9  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ขอเล่นและของใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10  ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน จำนวน 1 ฉบับ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ดัชนี ประสิทธิผล และสถิติทดสอบ t – test

                                                ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 98.78/88.99 และจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนของนักเรียนจะเห็นว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การประดิษฐ์ขอเล่นและของใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 2.79 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน


กำหนดการอบรม รุ่นเก็บตก

โพสต์4 พ.ค. 2555 23:38โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1          สำหรับโรงเรียนใดที่ ไม่ได้เข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่กำหนดในตาราง ให้รอการพิจารณาจาก คณะทำงานอบรมเวบไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1(One Websites per School) ว่าจะให้มาอบรมในวันใด ทางคณะทำงานจะกำหนดวันเวลา และจะแจ้งไปยังโรงเรียน
ที่ตกหล่น ทาง e-filing อีกครั้ง
 

กำหนดการอบรม รุ่นเก็บตก 16-17 มิ.ย.55

ส่วนค่าใช้จ่าย ต้องดูยอดผู้เข้ารับการอบรมก่อนจึงจะพิจารณาว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
(ถ้ามีค่าใช้จ่าย คงไม่เกิน 200 บาท)

แบบลงทะเบียน รุ่นเก็บตก


ปฏิทิน อบรม

โพสต์10 เม.ย. 2555 01:16โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


ปฏิทินอบรม


ติดตามข่าวการอบรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 22:04โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

   หนังสือ จาก ศูนย์ ICT สพป.ชย.1 เรื่อง ให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเวบไซต์โรงเรียน ส่งถึง โรงเรียนทุกแห่ง ใน สพป.ชย.1 แล้วทาง e-filing เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

1-6 of 6