แนะนำวัตถุประสงค์
ปรับเวอร์ชั่นเว็บไซต์
ตกแต่งเว็บไซต์
ระบบแจ้งคะแนนออนไลน์
ตกแต่งเว็บไซต์
ITA คืออะไร
เกณฑ์การประเมิน ITA

แทรกจำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มไลน์ Create Website Cpm1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเว็ปไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน ITA ให้แล้วเสร็จในช่วงปิดภาคเรียน ด้วยระบบออนไลน์

เว็บไซต์โรงเรียนชัยภูมิ1