คลิกดูรายชื่อโรงเรียนที่มีในระบบ

ศูนย์ฯ พญาแล

อนุบาลชัยภูมิ

สุนทรวัฒนา

ยางบ่ารัฐประชามิตร

บ้านห้วยยาง

โคกสูงราษฏร์สามัคคี

เมืองน้อยราษฏร์สงเคราะห์

วัดสว่างอารมณ์

บ้านห้วยตะแคง

บ้านขี้เหล็กใหญ่

ศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

บ้านดอนหัน

อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

ชุมพลสวรรค์วิทยา

ฉิมพลีวิทยา

บ้านแจ้งน้อย

โค้งน้ำตับวิทยาคาร

กุดเวียนวิทย์ผดุง

บ้านหนองแหนดอนกู่

บ้านหนองไผ่พัฒนา

โนนสำราญวิทยา

โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา

วังก้านเหลืองดรุณกิจ

ศูนย์ ห้วยต้อน นาฝาย

บ้านนาฝาย

ไทยรัฐวิทยา19

บ้านช่อระกา

บ้านชีลองเหนือ

บ้านชีลองกลาง

สามพันตาราษฎร์อุทิศ

ห้วยต้อนวิทยา

บ้านกุดขมิ้น

บ้านตาดโตน

บ้านโนนพระคำ

บ้านหนองหญ้าปล้อง

บ้านหนองแวง

บ้านชีลองใต้

บ้านโป่งคองใต้

ศูนย์ บ้านเล่า นาเสียว

บ้านเสี้ยวใหญ่

บ้านเล่าวิทยาคาร

บ้านโพธิ์ใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1

บ้านเสี้ยวน้อย

บ้านนาสีนวล

บ้านนาวัง

ศูนย์ โพนทอง ห้วยบง

บ้านห้วยหว้า

บ้านนางเม้ง

บ้านหนองหญ้ารังกา

บ้านซับม่วง

บ้านซับพระไวย์

บ้านห้วยบงเหนือ

บ้านห้วยบงใต้

บ้านหินกอง

โพนทองพิทยา

บ้านม่วงเงาะ

ศูนย์กุดตุ้ม ลาดใหญ่

บ้านลาดใหญ่

บ้านหนองคอนไทย

ดงบังราษฏร์นุเคราะห์

กุดตุ้มสามัคคีวิทยา

บ้านโนนหว้านไพล

บ้านผือวิทยายน

ศูนย์ชีลอง หนองนาแซง

หนองนาแซงวิทยา

บ้านหนองบัวขาว

บ้านกุดโง้ง

บ้านหัวนา

บ้านสัมพันธ์

บ้านขวาน้อย

บ้านกุดละลม

บ้านโนนสมบูรณ์

วัดพุทโธวาท

โนนหว้านไพล

โป่งเกตรัฐราษฏร์นุเคราะห์

บ้านหนองฉิม

หนองสระสำราญราษฏร์

ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

บ้านโนนกอก

ศูนย์ มอหินขาว

บ้านท่าหินโงม

บ้านหนองแวงมอหินขาว

ลาดผักหนาม

บ้านวังโพน

หนองฉนวนวิทยาคม

บ้านซับสีทอง

บ้านห้วยผักหนาม

บ้านห้วยหมากแดง

ศูนย์ฯ นครกาหลง 1

บ้านโคกมั่งงอย

บ้านคอนสวรรค์

ชุมชนบ้านจอก

หนองทองโนนขุนทิพย์วิทยา

สหราษฏร์นุเคราะห์

บ้านนาเสียวหนองชาติ

บ้านหนองโนน้อย

บ้านโนนโพธิ์

ศูนย์ฯ นครกาหลง 2

บ้านสำราญ

บ้านหนองแดง

บ้านหนองไฮโคกสง่า

บ้านโสกมูลนาค

บ้านห้วยยาง

บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่

ห้วยไร่วิทยานุกูล

บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น

บ้านนามน

บ้านนาโจด

หนองบัวบานเย็นวิทยา

บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

บ้านนาฮี

ศูนย์ฯ นครกาหลง 3

บ้านยางหวาย

บ้านโนนสะอาด

บ้านโนนแต้

บ้านหนองขาม

บ้านฝาย

ดอนหันราษฏร์อุปถัมภ์

บ้านโปร่งคลอง

ชุมชนบ้านโสก

บ้านโปร่งโก

บ้านหนองบัวเพวัง

บ้านโนนพันชาติ

บ้านลำชี

บ้านดอนหันวิทยา

บ้านโคกกล่องดอนทองวิทยา

หนองตาไก้วิทยากร

ศูนย์บ้านเขว้า 1

อนุบาลบ้านเขว้า

โนนน้อยแผ่นดินทอง

บ้านไร่ป่าไม้แดง

บ้านโนนแดง

บ้านเขว้าศึกษา

บ้านกุดฉนวน

บ้านต้อน

บ้านวังกุ่ม

บ้านโนนโพธิ์

บ้านโนนหมาว้อ

บ้านวังปลาฝา

ท่าแกวิทยากร

บ้านหนองโสมง

บ้านค่ายหางเรียง

บ้านโนนตาด

บ้านห้วยหวาย

บ้านคลองไผ่งาม

ศูนย์ฯ บ้านเขว้า 2

บ้านกุดไผ่

บ้านแก้งยาว

บ้านวังกำแพง

บ้านห้วยหนองจันทิ

บ้านหลุบโพธิ์

บ้านกุดยาง

บ้านโนนขี้ตุ่น

บ้านกุดหูลิง

บ้านหว้าเฒ่า

บ้านซับปลากั้ง

บ้านนาอินทร์แต่ง

บ้านหนองอ้อ

บ้านหนองกระทุ่ม

ยางนาดีราษฎร์ดำรง

บ้านหินลาด

บ้านสงแคน

บ้านห้วยน้ำคำ

บ้านโนนเปลือย

บ้านกุดตะเคียน

ศูนย์หนองบัวแดง

ชุมชนบ้านหนองบัวแดง

บ้านราษฏร์ดำเนิน

บ้านลาดใต้

หนองเบ็นเจริญวิทย์

บ้านหนองไฮใต้

บ้านลาดเหนือ

บ้านหนองไฮเหนือ

บ้านหนองนกออกประชาสรรค์

บ้านโสกรัง

บ้านหนองแห้วพัฒนา

ศูนย์หนองแวง

บ้านหนองปล้อง

บ้านนาเจริญ

บ้านโคกสง่า

ชุมชนบ้านหนองแวง

บ้านสะพุงเหนือ

บ้านห้วยหว้า

บ้านห้วยม่วง

บ้านหนองกุงบำรุง

บ้านนารี

บ้านห้วยไผ่ใต้

ศูนย์นางแดด วังชมภู

บ้านห้วยกุ่ม

บ้านนางแดดเหนือ

บ้านโนนเหม่า

บ้านห้วยหัน

บ้านโคกกรวดหนองพวง

บ้านโหล่นสามัคคี

บ้านคลองเตยโนนพยอม

บ้านนางแดด

บ้านคลองเจริญ

บ้านโนนตูม

บ้านท่าวังย่างควาย

บ้านทรัพย์เจริญ

ศูนย์ถ้ำวัวแดง ท่าใหญ่

บ้านหนองเป็ด

โนนศรีสว่างสามัคคี

บ้านบ่อทอง

หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา

บานหัวนาคำ

บ้านหนองไห

บ้านโนนลาน

บ้านโนนถาวร

บ้านโนนสะอาด

ราษฏร์บำรุง

บ้านภูนกเขียน

บ้านห้วยข่าเฒ่า

บ้านโนนศรีทอง

ศูนย์กุุดชุมแสง คูเมือง

บ้านกุดชุมแสง

บ้านนาคานหักประชานุสรณ์

คุรุประชานุกูล

บ้านห้วยกนทา

บ้านหนองหอย

บ้านท่าข่อย

บ้านปากห้วยเดื่อ

บ้านหนองสะแก

บ้านโชคอำนวย

บ้านหนองลุมพุก

บ้านนาทุ่งใหญ่

ศูนย์ฯ ลำน้ำเจียง

บ้านคลองจันลา

หินเหิบซับภูทอง

แจ้งตราดคลองไทร

แหลมทองผดุงวิทย์

บ้านหนองหญ้าปล้อง

บ้านวังตะกู

บ้านโนนผักหวาน

สามแยกดงสวรรค์

บ้านพัฒนาสามัคคี

ศูนย์ฯ ลำน้ำเจา

บ้านลาดชุมพล

บ้านลาดไทรงาม

สหประชาสรร

บ้านปรางค์มะค่า

บ้านห้วยร่วม

บ้านนาอุดม

บ้านนาระยะพัฒนา

เจาทอง

โนนม่วง

บ้านเจาเหนือ

บ้านซับชมภู