ITA

ตัวชี้วัดย่อย ITA 2563

ข้อมูลหน่วยงาน

1 โครงสร้างหน่วยงาน

2 ข้อมูลผู้บริหาร

3 อํานาจหน้าที่

4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5 ข้อมูลการติดต่อ

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน

8 Q&A

9 Social Network Social

แผนงานดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ

31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ