ระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

ปีการศึกษา 2562

กรอกเลข 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค


<center><form xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" action="http://a3601.obec.expert/services" method="POST" target="_blank"> <div><input name="idcard" placeholder="เลขบัตร ปชช. 13 หลัก" required="" style="text-align:center;" type="text" value="" /></div><br /> <div><input name="schoolid" required="" type="hidden" value="36010045" /><button type="submit">ค้นหา</button></div> </form></center>

<center><form xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" action="http://a3601.obec.expert/services" method="POST" target="_blank"> <div><input name="idcard" placeholder="เลขบัตร ปชช. 13 หลัก" required="" style="text-align:center;" type="text" value="" /></div><br /> <div><input name="schoolid" required="" type="hidden" value="36010262" /><button type="submit">ค้นหา</button></div> </form></center>