กำหนดการอบรม รุ่นเก็บตก

โพสต์4 พ.ค. 2555 23:38โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


          สำหรับโรงเรียนใดที่ ไม่ได้เข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่กำหนดในตาราง ให้รอการพิจารณาจาก คณะทำงานอบรมเวบไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1(One Websites per School) ว่าจะให้มาอบรมในวันใด ทางคณะทำงานจะกำหนดวันเวลา และจะแจ้งไปยังโรงเรียน
ที่ตกหล่น ทาง e-filing อีกครั้ง
 

กำหนดการอบรม รุ่นเก็บตก 16-17 มิ.ย.55

ส่วนค่าใช้จ่าย ต้องดูยอดผู้เข้ารับการอบรมก่อนจึงจะพิจารณาว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
(ถ้ามีค่าใช้จ่าย คงไม่เกิน 200 บาท)

แบบลงทะเบียน รุ่นเก็บตก